Skip to content

Бакалаврын хөтөлбөр

Эрх зүй
бакалаврын хөтөлбөр

Эрх зүй-мэдээллийн
технологи бакалаврын хөтөлбөр

Бизнесийн эрх зүй
бакалаврын хөтөлбөр

Эрх зүй бакалаврын эчнээ хөтөлбөр

Суралцагч нь нийтдээ 3 жил буюу 6 улирал суралцана. Нийт 100 кредит цаг судална. Бакалаврын сургалтын 120 кредит цагийн үлдсэнийг өмнөх бакалврын боловсролын ерөнхий суурь хичээлээс тооцно.
Skip to content