Skip to content

Чанарын менежмент

Гарчиг

Шихихутуг их сургуулийн Чанарын менежмент

Шихихутуг их сургууль нь хяналт шинжилгээ, өөрийн үнэлгээний үйл явцыг тогтмол хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах замаар чанарын дотоод баталгаажуулалтыг хангахаар ажиллаж байна.

Шихихутуг их сургуулийн чанарын зорилго

Сургалтад оролцогч талуудын эрэлт хэрэгцээ, үндэсний ба олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын үйлчилгээг үзүүлж, чанарын удирдлагын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулна.

Шихихутуг их сургуулийн чанарын зорилт

Чанарын баталгаажуулалтын онцлог үйл ажиллагаа

ШИХИХУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

Skip to content