Skip to content

Ахисан түвшин

Доорх арга хэмээжний өдөр өөрчлөгдөж магадгүй тул та бүхэн лавлаж асууна уу!

2023 - 24 Академик календарь

Хэвлэх

"ЭРХ ЗҮЙ" ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБРИЙН КАЛЕНДАР

Огноо
Анги
Арга хэмжээ
10 сарын 02-11 сарын 04 өдөр
1-р курс
Танхимын сургалт
10 сарын 09-11 сарын 25 өдөр
2-3 р курс
Танхимын сургалт
11 сарын 06-12 сарын 02 өдөр
1-р курс
Танхимын бус сургалт
11 сарын 27 өдөр-12 сарын 02 өдөр
2-3 р курс
Танхимын бус сургалт
12 сарын 04-16 өдөр
1-3 р курс
Даалгавар хураалгах
12 сарын 18-30 өдөр
1-3 р курс
Улиралын шалгалт
12 сарын 25-30 өдөр
1-р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
1 сарын 01-20 өдөр
1-3 р курс
Оюутны амралт
1 сарын 22-2 сарын 17 өдөр
1-2 р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
2 сарын 26-3 сарын 01
3-р курс
Мэргэжлийн дадлагын тайланг ирүүлэх
3 сарын 04-23 өдөр
3-р курс
Танхимын бус сургалт
3 сарын 25-4 сарын 06 өдөр
1-3 р курс
Улиралын шалгалт
4 сарын 08-13 өдөр
1-2 р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
4 сарын 08-13 өдөр
3-р курс
Мэргэжлийн дадлагын тайлан хамгаалалт
4 сарын 15-5 сарын 04 өдөр
1-2 р курс
Танхимын бус сургалт
4 сарын 15-20 өдөр
3-р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
4 сарын 22-5 сарын 11 өдөр
3-р курс
Тойм лекц, Төгсөлтийн шалгалт
5 сарын 13-18 өдөр
3-р курс
Эрдмийн баяр

"ЭРХ ЗҮЙ" МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБРИЙН КАЛЕНДАР

Огноо
Анги
Арга хэмжээ
10 сарын 02-07 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажлыг ирүүлэх
10 сарын 09-11 сарын 18 өдөр
1-р курс
Танхимын сургалт
10 сарын 09-12 сарын 04 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
11 сарын 06-11 өдөр
2-р курс
Урьдчилсан хамгаалалт
11 сарын 13-12 сарын 02 өдөр
2-р курс
Танхимын сургалт
11 сарын 20-25 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажлын сэдэв сонгох
11 сарын 27-12 сарын 02 өдөр
1-р курс
Удирдагч багшийг томилох
12 сарын 04-09 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажлын ганцаарчилсан төлөвлөгөөг батлуулах
12 сарын 04-09 өдөр
2-р курс
Жинхэнэ хамгаалалт
12 сарын 11-23 өдөр
1-р курс
Улиралын шалгалт
12 сарын 11-16 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
12 сарын 25-30 өдөр
1-р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
12 сарын 25-2 сарын 17 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
1 сарын 01-20 өдөр
1-р курс
Оюутны амралт
1 сарын 22-2 сарын 27 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажил
2 сарын 19-3 сарын 23 өдөр
1-р курс
Танхимын сургалт
2 сарын 19-24 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажлыг ирүүлэх
2 сарын 26-3 сарын 23 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
3 сарын 25-30 өдөр
1-р курс
Профессорын багийн семинар
3 сарын 25-30 өдөр
2-р курс
Урьдчилсан хамгаалалт
4 сарын 01-06 өдөр
1-р курс
Улиралын шалгалт
4 сарын 01-20 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
4 сарын 08-13 өдөр
1-р курс
Улиралын шалгалт, Дахин, нөхөн шалгалт
4 сарын 15-5 сарын 11 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажил
4 сарын 22-27 өдөр
2-р курс
Жинхэнэ хамгаалалт
5 сарын 13-18 өдөр
2-р курс
Эрдмийн баяр

"ЭРХ ЗҮЙ" ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБРИЙН КАЛЕНДАР

Огноо
Анги
Арга хэмжээ
10 сарын 16-11 сарын 11 өдөр
1-р курс
Танхимын сургалт
10 сарын 16-11 сарын 04 өдөр
2-р курс
Танхимын сургалт
11 сарын 06-18 өдөр
2-р курс
Танхимын бус сургалт
11 сарын 13-18 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажлын сэдэв сонгох
11 сарын 20-25 өдөр
1-р курс
Удирдагч багшийг томилох
11 сарын 20-25 өдөр
2-р курс
Улиралын шалгалт
11 сарын 27-12 сарын 02 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажлын ганцаарчилсан төлөвлөгөөг батлуулах
11 сарын 27-12 сарын 02 өдөр
2-р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
1 сарын 01-20 өдөр
1-2 р курс
Оюутны амралт
1 сарын 22-2 сарын 17 өдөр
1-р курс
Судалгааны ажил
1 сарын 22-3 сарын 16 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
2 сарын 19-3 сарын 30 өдөр
1-р курс
Танхимын сургалт
3 сарын 18-30 өдөр
2-р курс
Профессорын багийн семинар
4 сарын 01-06 өдөр
1-р курс
Танхимын бус сургалт
4 сарын 01-5 сарын 11 өдөр
2-р курс
Судалгааны ажил
4 сарын 08-20 өдөр
1-р курс
Улиралын шалгалт
4 сарын 22-27 өдөр
1-р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
5 сарын 13-18 өдөр
2-р курс
Докторын сургалт дүүргэсэн сертификат олгох

Өмнөх академик календарь

Skip to content